top of page

GİZLİLİK POLİTİKASI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
           

HALİKARNAS GAYRİMENKUL YATIRIM YÖNETİM KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. olarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin işlenmesi amacıyla düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca

Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, HALİKARNAS GAYRİMENKUL YATIRIM YÖNETİM KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (HALİKARNAS A.Ş.) “ Veri Sorumlusu” sıfatına haiz olup, tarafımıza KVKK başvuru formunda gösterilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşmanız mümkündür.

 

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
HALİKARNAS A.Ş. ile ilişkiniz kapsamında elde edilecek kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde aşağıda yer verilen amaçlarla işlenebilecektir.
Sözleşmesel ve yasal yükümlülüklerimizin tam ve gereği gibi ifa edilmesi,
Hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi,
Kalite ve standart denetimlerimizin yapılması,
Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen bilgi taleplerinin karşılanması,
Hukuki ve ticari güvenliğin sağlanması,
Pazarlama, satış ve kiralama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,
Tesis ve personel güvenliğinin sağlanması,
Her türlü kanal aracılığıyla müşteriler tarafından iletilecek öneri/talep/şikâyetlerin değerlendirilmesi, cevaplandırılması ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılması,
İnsan Kaynakları süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin yürütülmesi,
Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması.

 

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, grup şirketlerimize, iştiraklerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına, özel kişilere, kolluk kuvvetlerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek – tüzel kişilere ve bankalara KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçlarla aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacak olup, yasal yükümlülükler ve resmi kurum/kuruluşlar haricinde üçüncü şahıslarla paylaşılmayacak ya da aktarılmayacaktır.

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz HALİKARNAS A.Ş. tarafından Şirketimizle iletişime geçmeniz ve/veya hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, ortaklıklar, grup şirketleri, iştirakler, işbirliği yaptığımız ya da sözleşme ilişkimizin bulunduğu çözüm ortakları dâhil olmak üzere üçüncü kişilerden ve resmi kurumlardan olmak üzere; toplanmaktadır. Bu doğrultuda toplanan kişisel verileriniz işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer verilen amaç ve hizmetlerin aşağıda yazılı olan KVKK’nın 5, 6 ve 8’inci maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında verilebilmesi amacı ile toplanmaktadır.
Açık rızanızın bulunması,
Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması,
Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslara uyum sağlamak, mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, talep edilen ürün ve hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmelerinin gereğinin yerine getirilmesi,
Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir:
Açık rızanızın bulunması,
Sağlık dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde açık rızası aranmaksızın,
Sağlığa ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın.

 

5. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları
Kanun’un 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkili olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.
Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse; buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen kişisel verilerin özellikle otomatik olarak analiz edilmesi neticesinde veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

6. Güvenlik Ve Gizlilik
Bilgisayar bağlantılı olarak Ajans tarafından toplanan Kişisel Verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız. Kişisel Verilerinizin Ajans tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız. Ancak HALİKARNAS Gıda, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir.

 

7. İletişim Yönetimi
Yukarıda belirtilen haklar kapsamında KVKK’nın 11. maddesi ile ilgili taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği uyarınca dilekçe ile noter kanalı ile kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle; halikarnasgayrimenkul@hs03.kep.tr adresi üzerinden, şirketimize daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, avenuebodrum.com.tr/KVKKForm adresinde yer alan veya fiziken bulunan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu” nu doldurarak iletebilirsiniz. 


Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup; talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan 1 Türk Lirası tutarındaki işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

 

8. Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler
İşbu “Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hakkında Aydınlatma Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla, gerektiğinde değiştirilebilecektir.

bottom of page